ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් Freesat අපෙන් ඕඩර් කිරීම ගැන ස්තුති . තිවංක .Lk

ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් Freesat අපෙන් ඕඩර් කිරීම ගැන ස්තුති . තිවංක .Lk

වෙබ් : www.thiwanka.lk/product/freesat-digital-tv/

කෝල් : 0 7 8 8 8 8 8 8 8 8

Dialog tv / Freesat tv / Videocon / Sundirect / Dishtv / Cline Fixing , Repair , Relocate , Upgrade
ඇතුළු ඕනෑම සේවාවක් , ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට
ඩිෂ් සවිකිරීම් / රෙපයාර් / නැවත සවිකිරීම් / නව සම්භන්ධතා එක් කිරීම
HOTLINE : 0 7 8 8 8 8 8 8 8 8 / 0 7 7 7 7 7 7 2 1 7
07 – 8 ඉලක්කම් 8ක් එන අංකයට කෝල් කරන්න . ලංකාවටම එකයි .
ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් සන්නිවේදන සේවා ලබාගන්න www.Thiwanka.Lk

Nattandiya Freesat box Order
Karandeniya (ambalangoda ) Freesat Fullset
Matara Polhena Freesat Decorder
Kiriwaththuduwa Freesat Decorder
Gokarella Kurunegla Freesat Decorder
Moratuwa Koralawella Freesat Decorder
Ampara Freesat Fullset
Padavi – Parakramapura Freesat Decorder
Galle Freesat Decorder
Uyangoda matara Freesat Decorder
Thanamalwila Freesat Decorder

Cash on Delivery ලෙස ,
Online Bank Transer ,
Card payment ලෙස
Koko Payment – ටික ටික ගෙවන්න , ගෙවීම් මාදිලි සියල්ලම ඔබේ පහසුවට තිවංක.Lk වෙතින් .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart