Dehiwala Dialog Tv Fix

Dehiwala Dialog Tv Fix Done ,400 රිලෝඩ් , නාලිකා 50 HD Dialog tv fullset සවිකරගෙන අවසන් , අද ඕඩර් කළා , සවිකර අවසන් . ලංකාවේ අංක 1 සන්නිවේදන සේවා සපයන්න thiwanka.Lk – තිවංක.Lk

ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් සන්නිවේදන සේවා ලබාගන්න www.Thiwanka.Lk

ඕනෑම සිම් පතකට රවුටර් , Vip මොබයිල් අංක , සැටලයිට් Tv සම්භන්ධතා , Outdoor Antana ඇතුළු සේවාවන් රැසක්
Cash on Delivery ලෙස ,
Online Bank Transer ,
Card payment ලෙස
ගෙවීම් මාදිලි සියල්ලම ඔබේ පහසුවට තිවංක.Lk වෙතින් .

ඕනෑම සේවාවක් විශ්වාශයෙන් ලබාගන්න ලංකාවේ අංක 1 hotline අංකයට දැන්ම කෝල් කරන්න – 07 – 8 ඉලක්කම් 8ක් එන අංකයට .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart