2024 වසරේත් , 1 වනදා සිට වැඩිම සන්නිවේදන සේවා , තිවංක.LK අපෙන් ලබාගත් ඔබ සැමට ස්තුති .

2024 වසරේත් , 1 වනදා සිට වැඩිම සන්නිවේදන සේවා , තිවංක.LK අපෙන් ලබාගත් ඔබ සැමට ස්තුති .

ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් Dialog tv / dialog 4g ඇතුළු සන්නිවේදන සේවා රැසක් අපගෙන් , මිලදී ගැනීම ගැන ස්තුති. ඇත්තටම සේවාව ඕන කෙනා 0788888888 කෝල් කළා , සල්ලි දැම්මා , වැඩේ කරගත්තා .

Panadura Dialog tv 400 Reload HD Decorder ඇවිත් ලබාගත්තා


Gonapola Junction Dialog tv Decorder සම්පත් බෑන්ක් දැම්මා ඕඩර් කළා


Kundasale Dialog tv සම්පත් බෑන්ක් දැම්මා ඕඩර් කළා

Kelaniya Dialog tv කොම් බෑන්ක් දැම්මා ඕඩර් කළා

Matara Dialog tv කොම් බෑන්ක් දැම්මා ඕඩර් කළා

Kosgoda Dialog tv Viu Mini Reload ඕඩර් කළා

Monaragala Dialog 4g Outdoor Antana කොම් බෑන්ක් දැම්මා ඕඩර් කළා

Kurunegalin Dialog Huawei B310-925 ඕඩර් කළා

Kalagedihena Dialog tv Viu Mini + Dialog Huawei B310-925 ඕඩර් කළා


ක්මන් කරන්න සීමිත තොග , ලංකාවේ ඕන තැනකට දවසින් ගෙන්න ගන්න

HOTLINE : 0 7 8 8 8 8 8 8 8 8 / 0 7 7 7 7 7 7 2 1 7

07 – 8 ඉලක්කම් 8ක් එන අංකයට කෝල් කරන්න . ලංකාවටම එකයි .

ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් සන්නිවේදන සේවා ලබාගන්න www.Thiwanka.Lk

ඕනෑම සිම් පතකට රවුටර් , Vip මොබයිල් අංක , සැටලයිට් Tv සම්භන්ධතා , Outdoor Antana ඇතුළු සේවාවන් රැසක්
Cash on Delivery ලෙස ,
Online Bank Transer ,
Card payment ලෙස
Koko Payment – ටික ටික ගෙවන්න , ගෙවීම් මාදිලි සියල්ලම ඔබේ පහසුවට තිවංක.Lk වෙතින් .

ඕනෑම සේවාවක් විශ්වාශයෙන් ලබාගන්න ලංකාවේ අංක 1 hotline අංකයට දැන්ම කෝල් කරන්න – 07 – 8 ඉලක්කම් 8ක් එන අංකයට .

0 7 8 8 8 8 8 8 8 8
0 7 7 7 7 7 7 2 1 7

ඇත්තටම සේවාවක් ඕන කෙනෙක්ට , හරියටම වැඩේ කරගන්න www.Thiwanka.Lk තමයි .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart