Delgoda Gampaha Freesat

Delgoda Gampaha Freesat සේවාව අවසන් , ලංකාවේ කොහේ උනත් තිවංක.LK

දෙල්ගොඩ freesat Fixing Done #hanwella / #thiththapattara / #kaduwela / #ragama / #avissawella / #padukka / #naduhena #freesat #Fixdone

මාසික ගාස්තු නැහැ
Clear එකට Tv බලන්න
Freesat tv එකට change වෙන්න

thiwanka.lk #thiwankalk #0788888888

දෙල්ගොඩ සේවාව අවසන් – ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් සන්නිවේදන සේවා ලබාගන්නා තිවංක.Lk – Freesat Delgoda Fix Done , ඕඩර් කරන්න ,Whatsapp msg එකක් දාන්න , 07 – 8 ඉලක්කම් 8 එන අංකයට .

hanwella / #thiththapattara / #kaduwela / #ragama / #avissawella / #padukka / #naduhena#freesat #Freesat Fix Done – Free Rental Tv – #Freesatdelgoda – ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් හොදම #Routers #Freesat #Dialogtv #specialsim මිලදී ගන්නවාට ස්තුති , තිවන්ක.Lk 0 7 8 8 8 8 8 8 8 8 – 07 – 8 ඉලක්කම් 8ක් එන අංකයට කෝල් කරන්න . ලංකාවටම එකයි

Freesat / Dialog tv / Videocon / Sundirect / Dishtv / Cline Fixing සේවාව ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට , දවසින් තිවංක.Lk වෙතින්

Kaduwela / Dehiwala-Mount Lavinia / Moratuwa / Negombo / Kalmunai / Batticaloa / Matara / Gampaha / Matale / Akkaraipattu / Bandarawela Nuwara Eliya / Dambulla / Hambantota

Dialog tv fixing / Freesat tv fixing / Videocon / Sundirect / Dishtv / Cline Fixing , Repair , Relocate , Upgrade

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart